tasglann

Goireasan Rannsachaidh

Tha cruinneachaidhean tasglann fad is farsaing agus uaireannan, chan eil fios aig luchd rannsachaidh càit' an thòisicheas iad. Tha comhairle ri fhaighinn dha luchd-rannsachaidh a tha a' deànamh toiseach tòiseachaidh air an rannsachadh aca agus cuideachd, dha daoine aig a bheil barrachd eòlais air a bhith a' dèanamh obair rannsachaidh agus aig a bheil cuspairean sònraichte.

Bheiridh Tasglann nan Eilean Siar comhairle agus cuideachadh dhuibh air cuspair rannsachaidh sam bi.

A' tadhal air tasglann

A bheil sibh air tadhal air tasglann a-riamh? A bheil sibh air clàran a chleachdadh? Seo comhairle air dè a tha ri dhèanamh mus tig thu dhan t-seòmar rannsachaidh, fhads a tha thu ann agus as-deidh làimh

Leugh Barrachd

Pasgain foghlaim

Leis a bhith ag obair còmhla ri tidsearan agus luchd-rannsachaidh, tha sinn air pasgain foghlaim a chruthachadh airson clann-sgoile agus luchd-cleachdaidh a' churaicealaim air cuspairean mar eachdraidh sgoile agus croitearachd

Leugh Barrachd

Mapaichean

Seallaidh na mapaichean seo làthair clàran co-cheangailte ri oighreachdan, sgìrean agus gnìomhachais

Leugh Barrachd

Liosta chuspairean

Ma tha sibh a' coimhead air cuspair sonraichte mar eileanan, croitearachd, gnìomhachas no creideamh, cuidichidh an liosta seo sibh le ur rannsachaidh

Leugh Barrachd