tasglann

Comunn Eachdraidh Uibhist a Deas

 

Kildonan Museum, South Uist

Mu dheidhinn

Chaidh Comunn Eachdraidh Uibhist a Deas a chruthachadh ann an 1989 agus tha iad stèidhichte aig taigh tasgaidh Chill Donnain ann ann an Uibhist a Deas. Tha taisbeanadh leantainneach aca air an sgìre aca fhèin, air a dhèanamh a-nàrd le stuth a chaidh a chruinneachadh le Cananach Iain Moireasdan, nach maireann, An t-Iochdar. Dh' ainmich Comunn Taighean Tasgaidh iad mar taigh tasgaidh oifigeil.

Cuid de rudeigin a chì sibh anns an taigh tasgaidh againn:

  • Obair-ealain is dealbhan leis an Dotair Robasdan
  • ‘A’ Phrionnsa a’ teicheadh’ taisbeanadh mu na Seumasaich, eachdraidh a’ Phrionnsa agus Flòraidh NicDhòmhnaill, le nìthean bhon chruinneachadh aig Taigh-Tasgaidh Nàiseanta na h-Alba
  • Sgrìobhainn le Maighstir Ailein, bhon chruinneachadh aig Urras Nàiseanta na h-Alba Taigh Chanaigh
  • Cnàmhan tearc Piocach a chaidh a’ lorg aig làrach ann an Cille Pheadair (leis an ainm Ceit)
  • ‘Aileach’ – mac-samhail de birlinn, bàta bha aig na cinnidhean uaireigin.

 Cruinneachadh tasglann

Tha cruinneachadh dealbhan Margaret Fay Shaw aig a' Chomunn Eachdraidh a tha a sealltainn dòigh beatha ann an Uibhist a Deas. Tha an seòmar tasglann air ainmeachadh as a deidh.

  • Dealbhan
  • Dealbhan Bill Innes
  • Dealbhan Mairead Faye Sheathach
  • Dealbhan Dotair Robasdan

Cuir Fios

Seòladh

Taigh Tasgaidh Chil Donnain, Chil Donnain, Uibhist a Deas, HS8 5RZ

Uairean fosgailte

An Giblean-An Damhair, Diluain-Didòmhaich 10m-5f

Fòn

01878 710 343

Post-dealain

admin@kildonanmuseum.co.uk

Làrach-lìn

http://www.kildonanmuseum.co.uk

A' gabhail 

Uibhist a Deas

 

 

 
Fàg beachd